Zdjęcie budenku biblioteki

1949 r.

Biblioteka Publiczna w Karczewie rozpoczęła swoją działalność  20.X.1949 r. na mocy Dekretu „O bibliotekach” z dnia 17 kwietnia 1946 r.

Dekret regulował stan prawny bibliotek, w tym m.in. powierzał samorządom obowiązek zakładania i utrzymania biblioteki publicznej.

Inicjatorem powstania naszej Książnicy a zarazem pierwszym jej bibliotekarzem został Pan Franciszek Sosnowski. Pierwszą siedzibą Biblioteki był lokal usytuowany w centrum Karczewa przy ul. Rynek 27.

Dokumenty biblioteczne z 1953 roku podają, że Biblioteka w Karczewie posiadała w swoich zbiorach ponad 3500 woluminów, zarejestrowano 324 czytelników i odnotowano ponad 400 wypożyczeń.

Lata 50-te

Charakterystyczną formą upowszechniania książki i czytelnictwa jakie stosowała nasza Biblioteka  było tworzenie licznych punktów bibliotecznych na wsiach oraz w zakładach pracy na terenie Karczewa.

Lata 60-te

Okres dynamicznego rozwoju kultury czytelniczej. Biblioteka otrzymuje nowy większy lokal przy ul. Rynek 17. W tym czasie Biblioteką kieruje początkowo Pani Maria Olszewska a następnie na stanowisku dyrektora  - Pani Barbara Twardowska. Panie  służyły Czytelnikom  Biblioteki 42 lata.  Notowano systematyczny wzrost liczby korzystających ze zbiorów. Biblioteka organizowała cykle spotkań z pisarzami. W Bibliotece przeprowadzano konkursy czytelnicze i wspólne czytanie lektur szkolnych, które w tym czasie nie były tak dostępne jak dziś.

Lata 70-te

Reforma administracyjna w 1975 roku i dwustopniowy podział kraju spowodowały szereg zmian organizacyjnych w działalności Bibliotek.
W  1975 roku Biblioteka kolejny raz zmienia swoją siedzibę główną – tym razem na ulicę Świderską 27.

Pod nadzór Biblioteki w Karczewie przechodzi samodzielna dotychczas Biblioteka w Ostrówcu zał. w 1953 r., w której aktywną działalność przez wiele lat prowadziła Pani Teresa Kazubska.

Nadzór merytoryczny nad Biblioteką w Karczewie - przejęła Biblioteka Publiczna miasta stołecznego Warszawy przy ul. Koszykowej. Zniesiono  obowiązujący dotychczas „centralny” zakup zbiorów – bibliotekarze sami mogli decydować i dokonywać wyboru lektur.

Lata 80-te

Następuje rozbudowa sieci bibliotecznej – powstają pierwsze filie Biblioteki głównej, w których prace podejmują :

 • w filii Całowanie – Pani Cecylia Zając a następnie Pani Barbara Cieślak,
 • w filii przy ul. Rynek  17 –  Pani Ewa Musiał
 • w filii w Ostrówcu – Pani Ilona Zbyszyńska
 • w filii w Nadbrzeżu – Pani Elżbieta Malczyk, a następnie Pani Marianna Talarek

W głównej siedzibie Biblioteki  przy ul. Świderskiej 27, pracę podejmuje Pani Mariola Kopczyńska.

Lata 90-te

W ślad za Ustawą o samorządzie terytorialnym – Biblioteki uzyskały status placówek samorządowych, finansowanych przez Gminy.

W 1992 roku powstaje filia Biblioteki na osiedlu Ługi przy ul. Sikorskiego 1 -
kierowanie placówką objęła Pani Anna C. Kostyra.

W związku z ogromnym zainteresowaniem czytelników usługami filii na Ługach zdecydowano o zwiększeniu obsady pracowniczej.
W 1993 roku utworzono czytelnię, którą kierowała Pani Janina Ćwiek.

W ciągu kolejnych lat prace w tej filii podjęły Panie : Henryka Drzewiecka, Izabela Wieczorkowska, Elżbieta Kasprzak, Agnieszka Jesiotr, Małgorzata Trzaskowska oraz Izabela Tylkowska, Małgorzata Samsel, Agnieszka Zaleska i Grażyna Mrówka.

2004 r.

W 2004 roku filia Ługi zostaje przeniesiona na ul. Berlinga 1.

2005 r.

Zlikwidowano filię w Całowaniu. Na emeryturę odchodzi Pani Dyrektor Barbara Twardowska. Pełnienie obowiązków dyrektora MGBP - Pan Burmistrz Władysław Dariusz Łokietek powierza  Pani  Annie Celestynie Kostyrze.
Z końcem 2005 roku po raz kolejny dokonujemy zmiany siedziby głównej Biblioteki – tym razem na ulicę Częstochowską 24. Zbiory filii przy ul. Rynek 17 zostają włączone do księgozbioru Biblioteki głównej.

2006 r.

Biblioteka podjęła wielokierunkowe działania pozwalające na wzbogacenie usług oraz unowocześnienie pracy bibliotekarzy. Rozpoczęliśmy komputeryzację Biblioteki. Nowe technologie postawiły przed bibliotekarzami nowe wymagania. Po raz pierwszy mieszkańcy mogli skorzystać z internetu w placówkach w mieście. Bibliotekarze mają możliwość błyskawicznego udzielenia informacji. O nowościach wydawniczych informują na stronie internetowej miasta. Czytelnicy łączą się z Biblioteką także drogą elektroniczną.

2008 r.

Biblioteka aplikuje do Departamentu Informatyzacji MSWiA o nieodpłatne otrzymanie komputerów w ramach Programu IKONKA – w filii Ługi przy ul. Berlinga 1, uruchomiliśmy pierwszy bezpłatny Punkt Interentowy dla mieszkańców, z trzema stanowiskami komputerowymi.

2009 r.

Rok 2009 obfitował w wiele ważnych wydarzeń :

 • w czerwcu nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu na Ekslibris,
 • we wrześniu księgozbiór placówki głównej przenosimy na ul. Widok 2, natomiast  książki z flii na Ługach do nowych pomieszczeń przy ul. B-pa Miziołka 52,
 • 10 października nastąpiło otwarcie nowego gmachu Centrum Kultury, w którym parter zajęła Biblioteka. Zbiory umieszczone są w przestronnej, estetycznej Wypożyczalni, a w Czytelni Internetowej mamy 5 stanowisk komputerowych dla Czytelników.
 • w grudniu Jubileusz 60-lecia naszej Książnicy uświetniliśmy uroczystymi obchodami,
 • książki sygnujemy własnym znakiem,
 • Biblioteka posiada swoje Logo    

Sieć Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej stanowią :

 • placówka główna z siedzibą w Karczewie przy ul. Widok 2
 • filia na Ługach przy ul. B-pa Miziołka 52
 • filia w Nadbrzeżu
 • filia w Ostrówcu

Biblioteka_Karczew.pdf [46MB]